Bliv gast 12 Feb, 2023

Gast ombord

At være gast ombord SV NEPTUN byder på en vekslende hverdag. Der er 8 køjepladser i banjen, 4 køjepladser i forskibet og 2 køjepladser i agterskibet.

Banjen bruges i dagligdagen som opholdsrum under dæk og der hvor vi spiser, ser film og hygger når vejret ikke er til at være på dækket.

I forskibet er der et af toilet og bad. Forskibet tjener også som opbevaring af diverse redskaber, værktøjer og andre ressourcer.

Skipperlukafet er der hvor skipperen sover og har en lille begrænset kontorplads.

Køjepladserne

Køjernes udformning er med en lille indgang som muliggør at man kan trække et forhæng for og koble ud. Køjerne er indrettet med en beskeden hyldeplads, lys og læselampe.

Begrænsede Ressourcer

Skibet er selvforsynende med ferskvand og el - men i god sømandsskab skal man være opmærksom på de ressourcer man benytter. Det er vigtigt at havde en god ressource-skik, da der altid skal være en tilstrækkelig mængde ferskvand, el på batterierne og mad i tilfælde af systemnedbrud.

Sikkerhed

Sikkerheden ombord på NEPTUN er i topklasse.

Inden afgang kræver det en fuld omskoling til skibets sikkerhedsudstyr og procedurer - alle som er stærkt inspirireret af handelsflådens tilgang til sikkerhed.

Det er et krav fra NEPTUNs side, at alle skippere mindst har sejlet i en stilling med ansvar for sejladsen og sikkerheden i handelsflåden.

Desuden kræver vi at mindst 1 person ombord har søfartsstyrelsens uddannelse i medicinbehandler, med medicinkiste kursus A (det bedste), som ofte holdes af skipperen.

Af sikkerhedsudstyr kan nævnes

 • Redningsveste til alle ombord, plus reserve
 • Lys til redningsveste
 • Redningskranse
 • Overlevelsesdragter
 • Brandslukkere
 • 2 redundante flåder SOLAS godkendte flåder til 16 personer, med hydrostatisk udløser
 • VHF med DSC
 • MF/HF med DSC
 • SART
 • EPIRB
 • PLB
 • Medicinkiste
 • Hjertestarter (AED)

Fælles ansvar og opgaver

Du behøver ikke være ekspert i at sejle traditionelt sejlskib når du mønstrer - det skal vi nok lærer dig!

Der er stor forskel på de arbejdsopgaver der skal udføres når skibet sejler, ligger til ankers eller langs kaj. Det er vigtigt at du går til opgaven med et åbent sind og er klar til at løse nye udfordringer.

Den faste besætning

Den faste besætning består af skipperen, en styrmand og i perioder en maskinmester. Det er specielle roller ombord som kræver særlige beviser og erfaring.

Skipperen

Kaptajnen, skipperen, føreren - har mange navne, men ombord på NEPTUN omtales personen som skipperen. Det er den person der har det overordnede ansvar for hele skibets drift og i sidste ende tager alle beslutninger og er øverste myndighed ombord.

Det er også til skipperen man afleverer alle sine personlige dokumenter heriblandt pas, beviser, sundhedsattest, recepter på medicin og lignende. Det er vigtigt at alle dokumenter ligger hos skipperen og ligeledes vigtigt at skipperen har alle oplysninger, da det i sidste ende er skipperen der stilles til ansvar for skibets drift. Skipperen har selvfølgelig tavshedspligt og bruger kun dokumenterne og den information personen får stillet til rådighed til operationel drift af skibet.

Ved afmønstring afleveres alle dokumenter tilbage og det er vigtigt at lave en grundig kontrol af det tilbageleverede.

Styrmanden

Det er personen der deler vagten med skipperen og næstøverste myndihed ombord på skibet. Hvis skipperen ikke er tilstede er det således styrmanden der har det overordnede ansvar for skibets drift og den aktuelle myndighed. Styrmanden følger skipperens ordre, og står til rådighed heraf. Når NEPTUN sejler er det ligeledes styrmanden der tørner om vagten sammen med skipperen. Der skal således altid, uden undtagelse, være en navigatør på vagt når skibet er undervejs.

Maskinmesteren

Mesteren er en person med papire fra handelsflåden som maskinmester og den ansvarlige for skibets tekniske drift og svarer direkte til skipperen og hvis skipperen ikke er tilstede styrmanden. Maskinmesteren tilrettelægger selv sine arbejdsopgaver, men med særlig hensynstagen til skibets drift, passage og sejladsområde.

Rorvagt

Rorvagten er den person der står ved roret og styrer skibet efter skipperens eller styrmandens kurs. Når NEPTUN sejler er der altid en person ved roret, som er en beskyttet position. Det er et stort ansvar og man skal bla. holde øje med andre skibe, vind og vejr, og undgå alle former for farer.

Køkkenvagt

Madlavning er en anden opgave ombord der også skal løfes i fællesskab. Køkkenvagten rotere efter et bestemt skema ombord, men med mulighed for fleksibilitet. Vi forventer ikke, at du som gast er professionel kok, men at du har mod på at lære at lave mad til besætningen. Køkkenvagten er så vidt muligt udført af et hold på to når vi er besætning nok til det.

Rengøring og oprydning

Det er typisk en fælles opgave at ryde op og gøre rent. Toiletter, bad, kabys, banje, dørk, mm., skal som minimum gøres rent en gang dagligt. Det er en nødvendighed for et godt liv ombord. Ligeledes skal køjerne, køjetøjet, madrasser og lignende også med jævne mellemrum vaskes og gøres rent.

Oprydning er en kontinuerlig ting og er en løbende opgave. Det er vigtigt at huske at man befinder sig på et skib, som bevæger sig, og det er derfor vigtigt at surre, sætte på plads og på andenvis

Processen

Her er processen du skal gennem for at blive gast og en del af fællesskabet på NEPTUN:

 • Læs hjemmesiden grundigt igennem!
 • Læs foreningens vedtægter
 • Meld dig ind i foreningen hvis du ikke allerede har gjort det! Det er et krav at alle gaster er medlem af Foreningen Neptun.
 • Send en ansøgning - Ansøg.
 • Efter modtagelsen af ansøgningen sender invitation til et informationsmøde, enten online eller fysisk.
 • Hvis du får plads på dit ønskede togt, så har du 3 dage til at overføre depositum.
 • 3 måneder før påmønstring: Betal gastebidraget.
 • Afhent eventuelle ting og reservedele der skal fragtes til skibet, dette sker efter særskilt aftale.

Dette er den overordnede process for at blive gast ombord. Efter informationsmødet vil du modtage en mere dybegående liste og guide.

Det er op til skipper at sammensætte et godt hold, og at få alle på/afmønstringer til at fungere for skibet og programmet. Hertil vil længere ophold (2-3 md) blive prioriteret over kortere ophold (1 md).

God tur!